Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Reference Works, Bibliographies, Indices:
 
 

 

 


   Reference works, bibliographies, indices

Introductory note: Recently Chinese scholars have made great efforts to provide up to date bibliographies on publications on Song of Chu research. Especially noteworthy are vol. 2 – 5 of Chucixue wenku which aside from large bibliographies and descriptions of difficult expressions of the poems contain long summaries of many important articles and books published in premodern and modern China. For the 90s of the 20th century the most complete bibliography of publications is provided by Wang Yuan in Vol.1-4 of Zhongguo Chucixue. Research and publications that appeared between 2000 and 2003 are described in Vol. 7 of the same series. Finally, Zhou Jianzhong’s somewhat older Dangdai Chuci yanjiu lungang should be mentioned for being one of the more critical works regarding the state of research and the questionability of the approaches by some Asian scholars.

“Ch’u-tz’u 楚辭“ - full text database,” Chen Yufu 陳郁夫 in Ershi wen 二十文 database of the Academica Sinica, Taipei.

"Chu-tz'u" - 楚辭 - full text database,” Guoxue.com database – www.guoxue.com.cn

A Concordance to the Chuci 楚辭一逐索引. D.C. Lau and Cheng Fong Ching, (ed.) ICS series. Hongkong: Commercial Press (1996).

Cao Meina 曹美娜, "2002 Chucixue guoji yilunwen zongshu 2002 年楚辞学国际议论文综述" in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學, Vol.7, Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中國屈原學會編, Beijing: Xueyuan chubanshe (2005).

Chuci pinglun jilan 楚辞评论集览. Li Cheng 李诚, Xiong Liangzhi 熊良智 (ed.). Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe (2002). (Chucixue wenku 2 楚辞学文库,第二卷,Cui Fuzhang 崔富章
Chuci pinglun ziliao xuan 楚辭評論資料選. Yang Jinding 楊金鼎 (ed.). Wuhan: Hubei renmin (1985).

Chuci shumu wuzhong xubian 楚辭書目五種續編. Cui Fuzhang 崔富章 (ed.). Shanghai: Shanghai guji (1993).

Chuci shumu wuzhong 楚辭書目五種. Jiang Liangfu 姜亮夫 (ed.). Shanghai: Shanghai guji (1993).

Chuci yaoji jieti 楚辭要籍解題. Hong Zhanhou 洪湛侯 (ed.).Wuhan: Hubei renmin (1984)

Chuci zhuzuo tiyao 楚辞著作提要. Pan Xiaolong 潘啸龙, Mao Qing 毛庆 (ed.). Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe (2002). (Chucixue wenku 3 楚辞学文库,第三卷,Cui Fuzhang 崔富章 (ed.) ).

Chucixue tongdian 楚辞学通典. Zhou Jianzhong 周建忠, Tang Zhangping 汤漳平 (ed.). Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe (2002). (Chucixue wenku 4 楚辞学文库,第四卷,Cui Fuzhang 崔富章 (ed.) )

Chuxue wenku 楚学文库, 18 vol. to various topics, Zhang Zhengming 张正明 (chief ed.) Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe (1995).

Jiang Liangfu 姜亮夫. Chuci tonggu 楚辭通故, 4 vol. Jinan: Ji Lu (1985).

Li Min 李敏, "2003 Chucixue guoji yilunwen zongshu 2003 年楚辞学国际议论文综述" in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學, Vol.7, Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中國屈原學會編, Beijing: Xueyuan chubanshe (2005).

Li Yan 李燕. "1999 Nian Chuci yanjiu zongshu 1999 年楚辭研究總述", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:240-273 (2007).

Takeji Sadao 竹治貞夫 (ed.). Soji Sakuin: Soji hochu 楚辭索引: 楚辭補注. Kyoto: Chubun (1971).

Wang Haixing 王海興. "2004 Nian Chuci yanjiu zongshu 2004 年楚辭研究總述", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:274-302 (2007).

Wang Shuai 王帥. "1998 Nian Chuci yanjiu zongshu 1998 年楚辭研究總述", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:211-239 (2007).

Wang Yuan 王媛, "20 Shiji 90 niandai Chuci yanjiu lunzhu suoyin 1-3 (lunwen bufen) 20 世纪 90 年代楚辞研究论著索引,一至三 (论文部分)" in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學, Vol.1-3, Zhongguo Qu Yuan xuehui bian 中國屈原學會編, Beijing: Xueyuan chubanshe (2002).

Wang Yuan 王媛, "20 Shiji 90 niandai Chuci yanjiu lunzhu suoyin 4 (lunzhu bufen) 20 世纪 90 年代楚辞研究论著索引,四 (论文部分)" in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學, Vol.4, Zhongguo Qu Yuan xuehui bian 中國屈原學會編, Beijing: Xueyuan chubanshe (2004).

Xiao Qingyun 肖青雲. "1997 Nian Chuci yanjiu zongshu 1997 年楚辭研究總述", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:189-210 (2007).

Xu Xin 许欣, "2000 nian Chucixue guoji yilunwen zongshu 2000 年楚辞学国际议论文综述" in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學, Vol.7, Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中國屈原學會編, Beijing: Xueyuan chubanshe (2005).

Xu Zhixiao 徐志啸, Riben Chuci yanjiu lungang 日本楚辞研究论纲, Beijing: Xueyuan chubanshe (2004).

Yang Dechun 杨德春, "2001 Chucixue guoji yilunwen zongshu 2001 年楚辞学国际议论文综述" in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學, Vol.7, Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中國屈原學會編, Beijing: Xueyuan chubanshe (2005).

Zhang Ying 章映. "2005 Nian Chuci yanjiu zongshu 2005 年楚辭研究總述", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:303- (2007).

Zhang Zhengming 张正明, Chu shi 楚史, Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe (1995). (Chuxue wenku 楚学文库, Zhang Zhengming 张正明 (ed.) )

Zhou Binggao 周秉高, Xinbian Chuci suoyin 新编楚辞索引, Huhe huote: Neimenggu daxue chubanshe (1999).

Zhou Jianzhong 周建忠. Dangdai Chuci yanjiu lungang 当代楚辞研究论纲. Wuhan: Wuhan chubanshe (1992). 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig