Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Studies on the Perception of Qu Yuan and the Songs of Chu in Chinese history:
 
 

 

 


   


General:

Croizier, Ralph. "Qu Yuan and the Artists: Ancient Symbols and Modern Politics in the Post-Mao Era" in Australian Journal of Chinese Affairs 24:25-50 (1990).

Huang Zhongmo 黄中模. Qu Yuan wenti lunzheng shigao 屈原问题论争史稿, Beijing: Shiyue wenyi chubanshe (1987).

Pohl, Karl-Heinz. "Dichtung, Philosophie, Politik: Qu Yuan in den 80ger Jahren,", in (ders. Hg.). Chinesische Intellektuelle im 20. Jahrhundert: Zwischen Tradition und Moderne, Hamburg (1993), p. 405-425.

Schneider, Laurence A. The Madman of Chu: A Myth of Loyalty and Dissent, Berkeley: University of California Press (1980).

Wang Jinhou 王锦厚."Qu Yuan yanjiu de qishi 屈原研究的启示" in Guo Moruo xueshu lunbian 郭沫若学术论辩, Chengdu: Chengdu chubanshe (1990) .

Yin Guangxi 殷光喜. "Wei, Jin, Nanbei chao shiqi de Chuci pinglun 魏晋南北朝时期的楚辞评论" in Sixiang zhanxian 思想战线4:27-33 (1984).


Han-dynasty:

Guo Jianxun 郭建勋. "Lun <<Chuci>> zai Han dai chengxing de yuanyin 论'楚辞'在汉代盛行的原因",   Fujian shifan daxue xuebao 福建师范大学学报, 哲社版 2:87-92 (1989).

Huang Zhongmo 黄中模. "Yang Xiong de «Fan Lisao» ji qi yinqi de lunzheng 杨雄的《反离骚》及其引 起的论争", Jiang Han luntan 江汉论坛 6:39-44 (1982).

Jin Kaicheng 金开诚论汉人对屈原及其辞作的认式和研究," Wenshi 文史 25:235-245 (1985).

Li Daming 李大明. Han Chucixue shi 汉楚辞学史, Beijing: Dianzi keji daxue chubanshe (1994).

Li Zhonghua 李中華. "'Chuci' zai handai de chuanbo yu jieshou ‘楚辭’在漢代的傳播與接受", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 9:15-30 (2007).

Lu Hongsheng 魯洪生, Long Wenling 龍文玲. "Hanwudi he Chuci de jiedu yu chuanbo 漢武帝和楚辭的解讀與傳播, in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 9:31-46 (2007).

Lu Kanru 陸侃如. "Hanren lun «Chu ci» 漢人論《楚辭, in Lu Kanru gudian wenxue lunwenji 陸侃如古典文學論文集, Shanghai: Guji (1987).

Lü Peicheng 吕培成. Sima Qian yu Qu Yuan he Chucixue 司马迁与屈原和楚辞学, Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe (2000).

Ma Maoyuan 马茂元. “Cong Handai guanyu Qu Yuan de lunzheng dao Liu Xie de «Bian Sao» 從漢代關于屈原的論爭到劉勰的《辨騷 in Yang Jinding 杨金鼎 (ed.). Chuci yanjiu lunwen xuan 楚辞研究论文集, Wuhan: Hubei renmin (1985).

Schimmelpfennig, Michael. „The Quest for a Classic: Wang Yi and the Exegetical Prehistory of his Commentary to the Songs of Chu,“ in Early China 29: 109-160 (2004).

Shi Wenying 石文英. "Liang Han «Li sao» lunzheng jiqi yanxu 两汉《离骚》论争及其延 续," in Wenshizhe 文史哲 2:68-73 (1988).

Takeiji Sadao 竹治貞夫 “O I izen ni okeru So ji no chukai 王逸以前における楚辭の注解", in Soji kenkyu 楚辭研究, Tokyo: Kazama (1979).

Yin Guangxi 殷光喜. "Liang Han shiqi de «Chuci» pinglun 两汉时期的楚辞评论", in Sixiang zhanxian 思想战线 3:47-53 (1987).

Yu Yuxian 于浴賢. "Cong saoti fu hanren dui qu sao de jieshou he chuanbo 從騷體賦漢人對屈騷的接受和傳播", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 9:47-61 (2007).


Wei-dynasty through Tang-dynasty:

Guo Jianxun 郭建勋. Bei chao saoti wenxue gailun 北朝騷體文學概論, in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 9:125-138 (2007).

Guo Jianxun 郭建勋. Han, Wei, Liu chao saoti wenxue yanjiu 漢魏劉朝騷體文學研究, Changsha: Hunan jiaowu chubanshe (1997).

Li Daming 李大明. "Wei, Jin, Nanbei chao wenren lun Qu Yuan yu Chuci 魏晋南北朝文人论屈原与楚辞," Sichuan shifan daxue xuebao 四川大学学报 2:35-41 (1990).

Jiang Fang 蔣方. "Tangdai qusao jieshou shi lun lue 唐代屈騷接受史論略", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 9:139-157 (2007).
 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig