Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Studies on Songs of Chu research:
 
 

 

 


   


Hightower, James R. "Ch'ü Yuan Studies," Silver Jubilee Volume of Jinbun Kagaku Kenkyusyo. Kyoto: Kyoto University (1954).

洪濤, "«Chuci» Yingyi de wenti - yi «Shangui» pian wei lunxi zhongxin 《楚辭》英譯的問題— 以《山鬼》篇為論析中心" in Zhongguo Qu Yuan xuehui pian 中國屈原學會編 (ed.) Zhongguo Chucixue, di san ji 中國楚辭學,弟三輯, Beijing: Xueyuan Chubanshe (2003).

Hu Shi 胡適. “Du Chuci 讀楚辭,“ Dushu zazhi 讀書雜志 (Readers magazine) 18 (1922) reprint Hu Shi wencun 胡適文存2.1 in Minguo congshu 民國叢書 1.94. Beijing: Shanghai shudian (1989).

Huang Zhongmo 黄中模. Xiandai Chuci piping shi 现代楚辞批评史. Wuhan: Hubei jiaoyu (1990).

Li Zhonghua 李中华 u. Zhu Bingxiang 朱炳祥. Chuci xue shi 楚辞学史. Wuhan: Wuhan chubanshe (1996).

Mei Qionglin 梅琼林, “Shiji mo: Chucixue yanjiu fangfa de dangdai fansi 世纪末∶楚辞学研究方法 的当代反思” in Guizhou jiaoyu xueyuan xuebao 贵州教育学院学报 2:23-30 (1996).

Qu Yuan yanjiu 屈原研究 Zhu Binjie 朱炳祥 (ed.). Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe (2003). (20 Shiji Zhongguo xueshu wencun 二十世纪中国学术文存 , Chen Pingyuan 陈平原 (ed. in chief)

Tan Jiajian u. Zheng Junhua. "Jin jinian laide <<Chuci>> yanjiu jiankuang," Wenxue yichan 3:152-155 (1980).

Xu Zhixiao 徐志啸 Riben Chuci yanjiu lungang 日本楚辞研究论纲, Beijing: Xueyuan chubanshe(2004.

Yang Bingjiao. "Chuci pai chutan" in Jingzhou shizhuan xuebao 4:74-78 (1990).

Yi Zhonglian 易重廉. Zhongguo Chucixue shi 中国楚辞学史, Changsha: Hunan (1991).

Zhou Jianzhong 周建忠. Dangdai Chuci yanjiu lungang 当代楚辞研究论纲, Wuhan: Wuhan chubanshe (1992).


 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig