Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Annotated translations into modern Chinese:
 
 

 

 


   Chen Zizhan 陳子展. Chuci zhijie 楚辭直解, Nanjing: Jiangsu guji (1988).

Guo Zhuping 郭竹平. Chuci 楚辞, Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe (2002).

Huang Fengxian 黄凤显. Chuci 楚辞. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe (2002).

Huang Shouqi 黄寿祺. Mei Dongsheng 梅桐生, Chuci quanyi 楚辞全译. Guiyang: Guizhou renmin, 1993.

Jiang Liangfu 姜亮夫. Qu Yuan fu jiaozhu 屈原赋校注, Beijing: Zhonghua (1957).

Jiang Liangfu 姜亮夫. Qu Yuan fu jinyi 屈原賦今譯, Kunming: Yunnan renmin chubanshe (1999) (Jiang Liangfu zhuzuo xuanben 姜亮夫著作選本).

Jin Kaicheng 金開誠, Dong Hongli 董洪利, Gao Luming 高路明, Qu Yuan jijiao zhu 屈原集校注, Beijing: Zhonghua (1996).

Lei Qingyi 雷庆翼. Chuci zhengjie 楚辞正解. Shanghai: Xuelin (1994).

Lu Kanru 陆侃如, Gong Kechang 龚克昌. Chuci xuanyi 楚辞选译, Shanghai: Guji (1981).

Ma Maoyuan 馬茂元, Yang Jinding 楊金鼎, Yin Guangxi 殷光熹 u.a. Chuci zhushi 楚辭注釋. Hubei: Hubei renmin (1985).

Qian Yuzhi 钱玉趾. Jiuge quanxin jieyi 九歌全新解译. Chengdu: Ba Shu shushe (2002).

Qian Yuzhi 钱玉趾, Qu Yuan Chuci quanxin jieyi 屈原楚辞全新解译. Chengdu: Sichuan minzu chubanshe (2002).

Wu Guangping 吴广平, Chuci 楚辞. Changsha: Yuelu chubanshe (2001).

Xiao Bing 萧兵, Chuci quan yi 楚辞全译. Nanjing: Jiangsu guji chubanshe (1998).

Zhou Binggao 周秉高, Chuci jiexi 楚辞解析. Huhe huote: Neimenggu daxue chubanshe (2003).

Zhou Dianfu 周殿富, Chuci hun — Qu Yuan ci yizhu tulu 楚辞魂— 屈原辞译注图录. Changchun: Jilin renmin chubanshe (2003) (Chuci yuanliu xuanji; 1).
 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig