Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

General Works:
 
 

 

 


   


Songs of Chu, general works:


Chuci yanjiu 楚辞研究中国屈原学会 (ed.). Jinan: Jilu (1988).

Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學. , Vol.1-7, Zhongguo Qu Yuan xuehui bian 中國屈原學會編 , Beijing: Xueyuan chubanshe, 2002-2005. (Note: This series - Vol. 8-11 currently in preparation - contains selected articles from the biannual conferences of the society for the study of Qu Yuan as well as conference reports and bibliographies)

Chan Ping-Leung. Ch'u-tz'u and Shamanism in Ancient China, Columbus (Ohio State University Diss.), UMI (1972). (abstract DAI 33 no.4)

Chan, Tim Wai-Keung, "The Jing/Zhuan Structure of the Chuci Anthology: A new approach to the authorship of some of the poems," T'oung Pao 84:293-327 (1998).

Chen Zizhan 陳 子展. Chuci zhijie 楚辭直解, Nanjing: Jiangsu guji (1988).

Gallagher, Martha Wang Liwen. A Study of Reduplications in the `Chuci', in Yale: Degree (1993), UMI (1994). (AAC 9400625)

Guo Zaiyi 郭在貽. Chuci jiegu 楚辭解詁, in Yang Jinding (ed.) Chuci yanjiu lunwenxuan 楚辭研究論文選, Wuhan: Renmin (1985).

Hawkes, David. "The Heirs of Gaoyang," John Minford, Siu Kit Wong (ed.)
                        Classical, Modern and Humane: Essays in Chinese Literature,
                        Hongkong: Chinese University Press (1989). (PL2272.5.H35 1989)

Hawkes, David. Classical, Modern and Humane: Essays in Chinese Literature. Hongkong: Chinese University Press (1989).

Hong Zhanhou 洪湛侯 (Hrsg). Chuci yaoji jieti 楚辭要籍解題, Wuhan: Hubei renmin (1984).

Hu Xiaoshi. "Chuci bian ming" in Wang Haigeng (Bianji) Hu Xiaoshi lunwen ji, Shanghai: Guji (1982).

Hu Ziming 胡子明. Chuci yanjiu 楚辭研究, Taibei: Hualian (1967).

Huang Fengxian 黄风显. Quci ti yanjiu 屈辞体研究, Changsha: Hunan renmin chubanshe (2002).

Jiang Liangfu 姜亮夫. Chuci xue lunwen ji 楚辭學論文集. Shanghai: Guji (1984).

Jiang Tianshu 蔣天樞. Chuci jiaoshi 楚辭校釋, Shanghai: Guji (1989).

Jiang Tianshu 蔣天樞. Chuci lunwen ji, Xi'an: Shaanxi renmin (1982).

Jin Kaicheng 金开诚. Qu Yuan ci yanjiu 屈原辞研究, Nanjing: Jiangsu guji chubanshe, (2000)1992.

Kern, Martin. , “Vom Motiv zum Topos: K’uei in den Ch’u-tz’u” in , Stuttgart: Franz Steiner, 1994.Zum Topos 'Zimtbaum' in der chinesischen Literatur. Rhetorische Funktion und poetischer Eigenwert des Naturbildes kuei, Stuttgart: Franz Steiner (1994).

Li Cheng 李誠. Chuci wenci guankui 楚辭文辭管窺, Taibei: China Book Company (1995). (CB 1658)

Liao Cundong. "Lun Qu fu zhong rencheng daici de yongfa" in Zhongguo yuwen 5:360-367 (1964).

Liu Changzhao. "<<Chuci>> liang ti" in Jianghan luntan 10:59-60 (1989).

Liu Ningbo. "Cong <<Chuci>> kui Chu shenhua de tedian" in Minjian wenxue jikan 3:37-50 (1988).

Nie Shiqiao 聂石樵. Chuci xinzhu 楚辞新注, Shanghai: Guji (1988).

Sukhu, Gopal. “Monkeys, Shamans, Emperors, and Poets: The Chuci and Images of Chu during the Han Dynasty” in Constance A Cook, John S. Major (ed.) Defining Chu: Image and Reality in Ancient China. Honolulu: University of Hawaii Press (1999).

Takeji Sadao 竹治貞夫. "Kosho ni mieru So ji hibun no kosatsu" 古書に見える楚辭辭引文の考察, Nihon chugaku gakkaiho 日本中國學會報21:16-31 (1969).

Takeji Sadao 竹治貞夫. Soji kenkyu 楚辭研究. Tokyo: Kazama (1979).

Tang Bingzheng 汤炳正. Chuci leigao (Materialuntersuchungen zu den Liedern von Chu). Chengdu: Bashu (1988).

Tang Zhangping. "Lun Tang Le fu canjian" in Wenwu 4:48-52 (1990).

Tang Zhangping. "Song Yu zuopin zhenwei pian" in Wenxue pinglun 5:64-75 (1991).

Tseng, Chen-chen. Mythopoesis Historisized: Qu Yuan's Poetry and its Legacy (Tao Qian, Li Bo, China, Six Dynasties), UMI, (1992). (AAC 9312753)

Wen Yiduo 闻一多. "Chuci jiaobu" 楚辭校補, Wen Yiduo quanji 闻一多全集. Beijing: Sanlian (1980).

Weng Shihua 翁世華. Chuci kaojiao 楚辭考校. Taibei: Wenshizhe (1987).

Xiao Bing 萧兵. " `Su shen' yu `shui' de mu ti - <<Lao zi>> yu <<Chuci>> de bijiao shenhuaxue yanjiu zhi yi" in Huaiyang shizhuan xuebao 4:45-55 (1988).

Xiao Bing 萧兵. Chuci wenhua 楚辞文化. Beijing: Zhongguo shehui kexue (1992).

Xiao Bing 萧兵. Chuci xintan 楚辞新谈. Tianjin: Ji Lu (1988).

Xiong Renwang 熊任望. Chuci tanzong 楚辞探综, Baoding: Hobei daxue chubanshe (2000).

Xu Jiarui 徐 嘉瑞. "Chuci luanyue jie" 楚辭亂曰解, Yang Jinding 楊金鼎 (ed.). Chuci yanjiu lunwen xuan 楚辭研究論文選. Wuhan: Hubei renmin (1985).

Xue Qianmu. "<<Chuci>> zhong xingrongci fuci de hou ji 楚辞中形容词副词的后继" in Zhongguo yuwen 中国语文6:451-455 (1980).

You Guo'en 游國 恩. "Chuci jianglu" 楚辭講錄, Wenshi 文史1:129-150 (1962).

Yu Xingwu 于省吾. Ze luo ju Chuci xin zheng" 泽螺居楚辞新证, Shehui kexue zhanxian 社会科学战线 3:217-228 (1979).

Zhao Kuifu. "Zhuang Xin - Qu Yuan zhi hou Chu guo jiechu de sanwen zuojia" in Xibei minzu xueyuan xuebao 4:89-98 (1990).

Zhongguo Chucixue 中国楚辞學, Vol. 1-7 Zhongguo Qu Yuan xuehui bian 中国屈原学会编 (ed.), Beijing: Xueyuan chubanshe (2002-2005). (Note: This series - Vol. 8-11 currently in preparation - contains selected articles from the biannual conferences of the society for the study of Qu Yuan as well as conference reports and bibliographies)

Zhou Jianzhong 周建忠.Chuci lungao 楚辞论稿. Zhengzhou: Zhongzhou guji (1994).

Zhu Binjie 褚斌杰. Chuci yaolun 楚辞要论. Beijing: Beijing daxue chubanshe (2003).

Zhu Binjie 褚斌杰. Qu Yuan yanjiu 屈原研究, Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe (2003). (20 Shiji Zhongguo xueshu wencun 20 世纪中国学术文存, Chen Pingyuan 陈平原 (chief ed.)

 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig