Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Comparative studies
 
 

 

 


   


Gu Jiegang 顾颉刚. “'Zhuang Zi' he 'Chuci' zhong Kunlun he Penglai liangge shenhua xitong de ronghe 《庄子》和《楚辞》 中昆仑和篷莱两个神话系统的融合" in Zhonghua wenshi luncong >中华文史论丛 2:31-57 (1979).

Guo Jinyuan 郭今原 "Lun Zhanguo shuo ci yu quyuan fu 論戰國說辭與屈原賦", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 8:95-111 (2007).

Hao Zhida 郝志达. “ ‘Yuanyou’ yu ‘Daren fu’ zhi bijiao 《远游》与《大人赋》之比较" in Chuci yanjiu 楚辞研究 , Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中国屈原学会编, Jinan: Ji Lu shushe (1988).

Jao Tsung-i. “ ‘The Songs of the South’ China Paintings Illustrating Ancient Stories of the South-West” trls. by Lothar Ledderhose in National Palace Museum Quarterly 6.4:1-3 (1972).

Jiang Linchang 江林昌. Chuci yu shanggu lishi wenhua – Zhongguo gudai taiyang xunhuan wenhua jiemi 《楚辞与上古历史文化研究—中国古代太阳循环文化揭秘", Jinan: Ji Lu shushe: (1998).

Lin He 林河. ‘Jiu Ge’ yu Yuan Xiang minsu 《九歌》与沅湘民俗", Shanghai: Shanghai sanlian shudian (1992).

Liu Xinfang . "Qin jian ‘Rishu’ yu ‘Chuci’ leizheng 《秦简《日书》与《楚辞》类证" in Jianghan kaogu 江汉考古 , 1:62-65 (1990).

Meng Xiuxiang 孟修祥. "Jing Chu geyao yu Chuci 荊楚歌謠與楚辭", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:32-44 (2007).

Spring, Madeline. “The Presentation of Love Tokens in the Shih Ching and the Ch’u-tz’u,” in Tamkang Review 9.1:1-31 (1978).

Tang Zhangping 汤漳平. “Cong Jiangling Chu mu zhujian kan《Chuci-Jiu ge》从江陵楚墓竹简看《楚辞•九歌》" in Zhongguo gudian wenxue luncong 中国古典文学论丛 2:286-295 (1985). (note: reprinted in Chuci yanjiu 楚辞研究, Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中国屈原学会编Jinan: Ji Lu shushe (1988)).

Xiao Bing 萧兵. "‘Yueren ge’ yu ‘Chuci Jiu ge’ 《越人歌》与《楚辞•九歌》—兼论有关《楚辞》民俗" in Chuci yanjiu 楚辞研究, Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中国屈原学会编, Jinan: Ji Lu shushe (1988).

Zhao Hui 赵辉. Chuci wenhua beijing yanjiu 楚辞文化背景研究, Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe (1995). (Chuci wenku 楚辞文库, Zhang Zhengming 张正明 chief ed.)

Zheng Liangshu 鄭良樹. “Qufu yu Huainanzi 屈賦與淮南子," in Dalu zazhi 大陸雜志 52:33-36 (1976).

p style="margin-bottom: 0cm;">Zhou Binggao 周秉高. "Shijing Chuci jianzhu duibi 詩經楚辭建築對比", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 8:84-94 (2007).


 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig