Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Development and Arrangement of the Anthology:
 
 

 

 


   


Bai Ma 白馬 (M Schimmelpfennig). "Bu tong de pingzhu, bu tong de pingzhuzhe?-Yi 'Chuci zhangju' de duoyanghua pingzhu wei jichu shitan benshu de chengshu guocheng. 不同的評註,不同的評註者?——以《楚辭章句》的多樣化評註為基礎試探本書的成書過程" (Different Commentaries, Different Editors? The Editorial History of the Chuci zhangju Edition Examined Through the Various Commentaries Contained Therein), in Zhongguo Chucixue, Bd. 12 中國楚辭學,第十二集 Qu Yuan xuehui (ed.), Beijing: Xueyuan Chubanshe (2009).

Chan, Tim Wai-Keung. “The Jing/Zhuan Structure of the Chuci Anthology: A new approach to the authorship of some of the poems,”, in T'oung Pao. 84:293-327 (1998).

Chen Yaoji 陳耀基. "Chuci tishi tanlun 楚辭體式探論", in Hanxue yanjiu 漢學研究 22/2:455-483 (2004).

Cui Fuzhang 催复章. "Chuci banben yuanliu kaosuo" 楚辞板本源流考索. Zhejiang Xuekan 浙江学刊 1:120-125 (1987).

Hawkes, David. “The Problem of the Date and Authorship in Ch’u-tz’u” unpublished PhD dissertation, Oxford: Oxford University (1955).

Huang, Linggeng 黃灵庚. "'Chuci' shiji quan cheng shu kaopan 《楚辞》十七券书考辩", in Fudan Journal (Social Sciences) 复旦学报(社会科学版), 3 (2008).

Kominami Ichiro 小南一郎. "O I omegute - Kandai shoku no gaku no i sokumen 小南一郎王逸「楚辭章句」おめぐて - 漢代章句の學の一側面" (Wang Yi's Chuci-Zhangju, an aspect of Han Dynasty Zhangjuxue) in Toho Gakuho 東方學報 (Journal of Oriental Studies) 63:16-114 (1991).

Lin Weichun 林维春. "Liu Xiang bianji Chuci chutan 刘向编集楚辞初谈," Jinan xuebao 暨南学报3:86-92 (1984).

Okamura Shigeru 岡村繁. "Riso oyo Kiusho no keisei 離騒及九歌の形成" in Riben Hanxue lunwenji 日本汉学论文集1, Huang Jinheng (Hg.), Taibei: Wenshizhe (1985).

Shigehiro, Kurosu 黒須重彦. “Soji no naritachi o megu tsuite 『楚辭』の成立をめぐつて (On the composition of the Chuci)” in Chugoku gaku ronshu, Taido bunka daigaku soritsu rokuju shunen kinen, Tokyo, Taido bunka, (1985)

Su Yuncong 肃云从. Qinding bu hui Su Yuncong Lisao quantu 钦定补绘萧云从离骚全图,纸装12开, Shanghai: Shanghai guji 上海古籍 (2002).

Takeiji Sadao 竹治貞夫. "Soji shakubun no shenja ni tsuite 『楚辭釋文』の選家について" (The authorship of Ch'u-tz'u shih-wen) in Nippon chugoku gakkai ho 日本中國學會報 18:161-183 (1966).

Tang Bingzheng 汤炳正. “«Chu ci» chengshu zhi tansuo” 楚辞成书之探索. Qufu xintan 屈赋新探, Jinan: Ji Lu (1984).

Walker, Galal LeRoy. “Towards a Formal History of the Chuci”, Cornell University: UMI (1982).

Yin Guangxi 殷光喜. "Chuci de gejie bianhua ji qi tedian" 楚辞的歌节变化及其特点, Sixiangzhanxian 思想战线 6:30-37 (1982).

 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig