Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Lisao - Studies and Commentaries:
 
 

 

 


   


Ch’en Shih-hsiang 陳世驤. “The Genesis of Poetic Time: The Greatness of Ch’ü Yüan, Studied with a New Critical Approach” in Tsing Hua Journal of Chinese Studies, NS 10 (1973).

Chan, Ping-leung. "The Tragic Theme in Li sao" in William Tay (ed.) China and the West. Comparative Literature Studies, Hongkong, Chinese University Press, 1980.

Chen Yiliang 陳怡良. “ <Li sao> Luoying, Peng Xian xiyi 〈離騷〉「落英」,「彭咸」析疑,” Chengda zhongwen xuebao 成大中文學報3 (1995).

Chen Yiliang 陳怡良. “ <Li sao> xiuci yishu juyu 〈離騷〉 修辭藝術舉隅,” Chengda zhongwen xuebao 成大中文學報2 (1994).

Chen Zizhan 陳子展., “«Li sao jing» jieti 离骚 经解题,” Zhonghua wenshi luncong 中华文史论丛17:49-90 (1981).

Dai Zhijun 戴志均. "`Peng Xian' zai Qu fu zhong de yiyi 彭咸在屈赋中的意义 " in Bei fang lun cong 北方论丛 4 (1982).

Graham, A.C. “The Prosody of the Sao Poems in the Ch’u Tz’u”, Asia Minor, NS 10 (1963).

Guo Changbao 过常宝. “«Li sao» he wushu yishi 离骚和巫术仪式,” Wenxue yichan 文学遗产3:19-26 (1992).

He Qizhang 何錡章. "Lisao [jiu Zhong Hua er chen ci] xin shi 離騷[就重華而陳詞]" Dalu zazhi 大陸雜誌 32.4:25-29 (1966).

He Qizhang 何錡章. "Lisao [nüxu zhi chan yuan xi] xin shi 離騷「女嬃之嬋媛兮」" in Dalu zazhi 大陸雜誌31.11:28-29 (1965).

He Qizhang 何錡章. "Lisao [She ti zhen yu meng zou xi] xin shi 離騷[攝提貞于孟郰兮]" Dalu zazhi 大陸雜誌 31.1:36-37 (1965).

He Qizhang 何錡章. “Li sao zhi tizhi yu jiegou 離騷之體制與結構,” Dalu zazhi 大陸雜誌 33.7:17-19 (1967).

Hong Xinheng 洪心衡. "Lun «Li sao» li de zhuyu weiyu zhi jian cha ‘zhi’ zi de wenti" 論《離騷》里的主語謂語之間插“之”字的問題, Zhongguo yuwen 中国语文6:477-479 (1965).

Hu Xiaoshi 胡小石. "Lisao wenlie" 离骚文列 in Wang Haigeng (Bianji) Hu Xiaoshi lunwen ji in Shanghai, Guji (1982), S.77-93.

Jao Tsung-i 饒從一. "Sao yen chih shuo.Ch'u-tz'u-hsüeh chi ch'i hsiang-kuan wen-t'it'i 騷言之說: 楚辭學及其相關問題" in Bulletin de l'École Francaise d'Extreme-Orient 69:107-118 (1981).

Jiang Liangfu 姜亮夫. "Li sao shou ba ju jie - Qu Yuan shen shi can zheng, (jie xuan) 离骚首八句解:屈原身事参证(节选)" in Shehui kexue zhanxian 社会科学战线 3:229-233 (1979).

Jiang Liangfu 姜亮夫. "Wei Qu Yuan geng yin ri sheng jin yi jie 为屈原更寅日生进一解" in Wenxue yichan 文学遗产 1 (1981).

Jin Kaicheng 金開誠 Dong Hongli 董洪利& Gao Luming 高路名. Qu Yuan ji jiaozhu 屈原集校注, Beijing, Zhonghua, 1996.

Johnson, David. “Epic and History in Early China: The Matter of Wu Tzu-hsü” in JAS 40.2:255-270 (1981)

Legge, James. “The Li Sao Poem and its Author I-III,” Journal of the Royal Asiatic Society 1:77-92; 7:571-599; 10:839-864 (1895).

Li Cheng 李诚. "Qu fu shenhua chuanshuo san ti 屈赋神话传说三题" in Sichuan shifan daxue xuebao 四川师范大学学报 6:21-27,20 (1989).

Li Daming 李大明. "«Li sao» cheng ‘jing’ shijian xinlun" 《离 骚》称'经'时间新论, Sichuan shifan daxue xuebao 四川师范大学学报 2:55-59 (1993).

Li Huanian. "Saoti yuanyuan xinzheng 骚体渊源新证" in Guizhou minzu xueyuan xuebao 贵州民族学院学报 4:47-53 (1990).

Lim Boon Keng 林文慶. The Li Sao: An Elegy on Encountering Sorrows, Nachdruck. Taibei, Dongfang wenhua (1972).

Lisao zuanyi 離騷纂義, You Guo’en (ed.) 游國恩 Beijing: Zhonghua (1980).

Qian Gaozhi 錢杲之. "Li sao ji zhuan 離騷集傳" in Zhi bu zu zhai congshu 知不足齋叢書 11 contained in Bai bu cong shu ji cheng 百部叢書集成 29.

Schimmelpfennig, Michael. Qu Yuan’s Transformation from Realized Man to True Poet: The Han-Dynasty Commentary of Wang Yi to the “Lisao” and the Songs of Chu (Qu Yuans Weg vom 'wahren Menschen' zum wirklichen Dichter: Der Han-zeitliche Kommentar von Wang Yi zum "Lisao" und den Liedern von Chu), Ann Arbor: University Microfilms, (2000) parts 1&2, p. 41-597

Sukhu, Gopal. Attraction, Reversal and Repulsion: Prolegomena to the Lisao, PhD dissertation, New York: University of Columbia (1993).

Varrano, Paula M. “Getting There from Here: Locating the Subject in Early Chinese Poems” in Harvard Journal of Asiatic Studies 56.2: 375-403 (1996)

Wang Yuan 王媛. “Lisao yanjiu 離騷研究 1990-2000“ in Zhongguo Chuci xue 2 < 2 中國楚辭學,第二集, Zhongguo Qu Yuan xuehui (eds.) 2 中國屈原學會編, Beijing: Xueyuan chubanshe (2003), p. 351-366.

Wen Zhenyu. "Lun Qu Yuan <<Li sao>> de zuijia jiegou 论屈原离骚的最枷结构" Henan daxue xuebao 河南大学学报 5:84-89 (1989).

Yu Xingwu 于省吾。蚇A 螺居楚辭新證(Ze luo ju Chuci xin zheng (shang/xia)) in Shehuikexue zhanxian 社會科學戰盄3:217-228 u. 4:233-245 (1979).

Zhang Jiaying 张家英. “Guanyu <<Jiu bian>>, <<Li sao>>, <<Ai Ying>> zhong de yi xie wenti 关于《九辩》、《离骚》、《哀郢》中的一些问题" in Zhonghua wenshi luncong 中华文史 论丛3 (1981).

Zhang, Lingrui 張靈瑞. “Lisao de chengfen wenti 離騷的成分問提” in Guoli Zhongshan Daxue yuyan lishi yanjiusuo zhoukan 國立中山大學語言歷史學研究所週刊, 9.98:3847-3854 (1929).

Zhao Jiuhang. "<<Li sao>> bian 离骚辩" in Hebei shifan xuebao 河北师范学报 2: p. 167-168 (1986).

Zhao Kuifu 赵逵夫. “<<Li sao>> de chuangzuo yu yishu 离骚的创作与艺术" in "Qu sao tan you 屈骚探幽, Chengdu: Ba shu shushe, (2004), p. 3-113.

Zhu Wenbai. "Di sanshi'er quan Li sao jing 第三十二卷离骚经" in "Wen xuan Liu chen zhu dingwei xubian 文选六臣注定位续编" in Xue yuan 学员 2.2: 57-58 (1948).


 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig