Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Jiu ge - Studies and Commentaries:
 
 

 

 


   


Bai Xiaoping 白曉萍. "E xi tiao sang gediao zhong de gu Chu yin 'liu wei' 鄂西跳喪歌調中的古楚音《流微》" in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:45-50 (2007).

Biallas, Franz X. “Die Letzten der Neun Lieder K’ü Yüan’s,” Monumenta Serica 1:138-154 (1935).

Chen Zizhan 陈子展. "<<Chuci Jiu ge>> zhi quanmian guancha ji qi pianyi fenxi” 《楚辞九歌》之全面观察及其篇义分析"; in Zhonghua wenshi luncong 中华文史论丛 1:49-90 (1981).

Chen, David Tse-yen. "The Nine Songs: A Reexamination of Shamanism in Ancient China”, unpublished PhD dissertation, University of Southern California (1986).

Erkes, Eduard. “Der schamanistische Ursprung des chinesischen Ahnenkultes,”; in: Sinogica 2.4:253-262 (1950).

Erkes, Eduard. “Mystik und Schamanismus,”; in: Artibus Asiae 8:197-215 (1945).

Erkes, Eduard. “The God of Death in Ancient China,”; in:T'oung Pao 35:185-210 (1940).

Hartman, Charles. “Three Elegies of Ch’u. An Introduction to the Traditional Interpretation of the Ch’u Tz’u, by Geoffrey Waters”; in: Chinese Literature. Essays, Articles, Reviews 10 1&2:167-175 (1988).

Hawkes, David. “The Quest of the Goddess,” John Minford and Siu-Kit Wong (Hg.). Classical, Modern and Humane: Essays in Chinese Literature. Hongkong, Hongkong University (1989).

Huang Fengxian 黃鳳顯. “Zai lun Guoshang yu Jiuge 在論《國殤》與《九歌》"; in: Zhongguo Chucixue 1 Zhonghua wenshi luncong 中國楚辭學一; Beijing: Xueyuan chubanshe, (2002).

Ishikawa Misao 石川三佐男. “Cong Chudi chutu bohua fenxi <<Chuci, Jiuge ge>> de shijie 從楚地出土帛畫分析《楚辭、九歌》的世界” in: Zhongguo Chucixue 1 中國楚辭學一; Beijing: Xueyuan chubanshe (2002).

Jiang Nianhua 蔣南華. “Zhongdu 《Jiuge》 重讀《九歌》”; in: Zhongguo Chucixue 1 中國楚辭學一; Beijing: Xueyuan chubanshe (2002).

Lin He 林河. “Jiuge yu Yuan Xiang minsu 九歌与沅湘民俗”, Shanghai: Sanlian shudian (1992).

Liu Qiangong 劉謙功 "'Jiuge-Yun zhong jun' tan wei 《九歌-雲中君》探微", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 8:214-222 (2007).

Liu Yan 劉艷. “Mei yu shan de song ge --《Jiuge》xinlun 美與善的頌歌—《九歌》新論,””; in: Zhongguo Chucixue 1 中國楚辭學一; Beijing: Xueyuan chubanshe (2002).

Pease, Jonathan. “Three Elegies of Ch’u. An Introduction to the Traditional Interpretation of the Ch’u Tz’u. By Geoffrey Waters,” Journal of American Oriental Studies 107.3:493-496 (1987).

Qian Yuzhi 钱玉趾. “Jiuge quanxin jieyi 九歌全新解译”, Chengdu: Ba Shu shushe (2002).

Schimmelpfennig, Michael. “ ‘Die Schamanin in ihrer typisch südchinesischen Gestalt’: Zur Rezeption der ‘Neun Gesänge’ aus den ‘Liedern von Chu’ ,” Holger Preissler u. H. Stein (Hg.). Annäherung an das Fremde. Stuttgart, Franz Steiner (1998).

Schindler, Bruno. Das Priestertum im alten China. Leipzig, Staatliches Forschungsinstitut für Völkerkunde Leipzig (1919).

Tang Zhangping 汤漳平. “Cong Jiangling Chu mu zhujian kan 《Chuci-Jiu ge》 从江陵楚墓竹简看《楚辞•九歌》”; in: Zhongguo gudian wenxue luncong 中国古典文学论丛 2:286-295 (1985). (note: reprinted in Chuci yanjiu 楚辞研究, Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中国屈原学会编, Jinan: Ji Lu shushe, 1988.)

Waley, Arthur. Die neun Gesänge: Eine Studie über Schamanismus im alten China. Hamburg, Marion von Schröder (1957).

Waley, Arthur. The Nine Songs: A Study of Shamanism in Ancient China. New York, Groove (1955).

Waters, Geoffrey. Three Elegies of Ch’u. An Introduction to the Traditional Interpretation of the Ch’u Tz’u. Ann Arbor, UMI (1980).

Watson, Burton. “The Nine Songs: A Study of Shamanism in Ancient China. By Arthur Waley,” Journal of Asian Studies 16.1:125-127 (1956).

Wu Ze 吴泽. “Zhouli siming xin kao 周 礼司命新考”; in: Zhonghua wenshi luncong 中华文史论丛 1: (1985).

Xiao Bing 萧兵. “ ‘Yueren ge’ yu ‘Chuci Jiu ge’ 《越人歌》与《楚辞•九歌》—兼论有关《楚辞》民俗””; in: Chuci yanjiu 楚辞研究, Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中国屈原学会编; Jinan: Ji Lu shushe (1988).

Zhang Shouping. "Jiuge zhi mingcheng, xingzhi, shidai ji qi zuozhe (shang, xia)"; in: Dalu zazhi 32.10:5-11 u. 32.11:26-32 (1966).


 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig