Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Primary Sources:
 
 

 

 


   


Liang Song. “Dao Sao fu” in Dongguan Hanji 12.10., D. C. Lau. (Hg.) The Concordance to the Dongguan Hanji, Hongkong: Commercial Press (1994).

Yang Xiong. “Fan Lisao” in Han shu 87:3516-3522.
 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig