Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Studies on Han-dynasty poetry related to the Songs of Chu:
 
 

 

 


   


Birrell, Anne. Popular Songs and Ballads of Han China, London: Unwin Hyman (1988).

Guo Jianxun 郭建勋. "Yang Xiong jiqi <<Fan Li sao>> zhi zai renshi 扬雄及其《反离骚》之 在认识" in Qiusuo 求索 4:94-98 (1989).

Cao Dazhong. "Qu fu fei Yang Xiong suo shuo `Shi ren zhi fu' bian" in Zhongguo wenxue yanjiu 4:15-17 (1990).

Hightower, James R. “Chia Yi’s Owl Fu” in AM 7:125-130 (1959).

Kang Dawei 康大维. "Lun Fu ti de yuanliu" 论 赋体的源流, Wenshizhe 文史哲 1:40-45 (1988).

Kern, Martin. Die Hymnen der chinesischen Staatsopfer. Von der westlichen Han-Zeit bis zu den Sechs Dynastien (206/2 v.Chr. - 589 n. Chr.), Köln: Dissertationsmanuskript (1996).

Knechtges, David R. “A Journey to Morality: Chang Heng’s The Rhapsody on Pondering the Mystery” in Chan Ping-leung (Hg.) Essays in Commemoration of the Golden Jubilee of the Fung Ping Shan Library (1932-1982), Hongkong: Hongkong University Press (1982).

Knechtges, David R. “Two Studies on the Han Fu” in Parerga 1:5-61 (1968).

 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig