Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Qu Yuan, biography and questions related to his person:
 
 

 

 


   


Cai Jingyuan. "Qu Yuan sixiang yanjiu sishi nian" in JHLT 10:50-53 (1989).

Deng Chuping. “Qu Yuans Patriotism, Personality and Temperament as Seen from his Death” in Social Sciences in China 10.4:191-210 (1989).

Durrant, Stephen W. The Cloudy Mirror. Tension and Conflict in the Writings of Sima Qian, Albany, State University of New York Press (1995).

Erkes, Eduard. “Ch’ü Yüan,” Sinn und Form 3/4:5-26 (1953).

Gálik, Marián. "Melancholy in Europe and in China: Some Observations of a Student of Intercultural Process", in Asian and African Studies, 5/1:50-69 (1996).

Guo Jie 郭杰. Qu Yuan xin lun 屈原新论, Changchun: Jilin daxue (1994).

Guo Moruo. “Qu Yuan yanjiu 屈原研究,” Guo Moruo zhuzuo bianji weiyuan hui 郭沫若编辑出版委员会 (ed.). Guo Moruo quanji, Lishi bian 4 郭沫若全集, 历史编 4, Beijing: Renmin (1982).

He Guangsu. "Qu Yuan lunzheng de qiwu ji qi wenhua genyuan", Hubei daxue xuebao 1:89-95 (1990).

Hu Nianyi 胡念貽. “Qu Yuan shengnian xinkao” 屈原生年新考, Yang Jinding 楊金鼎(Hg.). Chu ci yanjiu lunwen xuan 楚辭研究論文選, Wuhan: Hubei renmin (1985).

Hu Xiaoshi. "Qu Yuan yu gu shenhua" in Wang Haigeng (Bianji) Hu Xiaoshi lunwen ji, Shanghai, Guji, 1982. (p.1-23)

Huang Zhongmo 黄中模. Qu Yuan wenti zhenglun shigao 屈原问题争论史稿, Beijing: Shiyue wenyi (1989).

Inahata, Koichiro‚稲畑耕一郎. “Kutsu Gen hiteiron no keifu 屈原否定論の系譜 (Opinions against the existence of Qu Yuan) in Chugoku Bungaku Kenkyu 中国文学研究 3:18-34 (1977).

Ishikawa, Misao 石川三佐男. “〈史記〉の屈原傳と〈蜀王本記〉(虌靈傳)について”, Akita Daigaku Kyoikubu jinbun kagaku shakai kagaku kenkyu kiyo 秋 田大學教育部人文科學社會科學研究紀要 43:24-40 (1992).

Jiang Liangfu 姜亮夫. “Wei Qu Yuan gengyinri sheng jin yi jie” 为屈原更寅日生进一解, Wenxue Yichan 文学遗产 1:50-55 (1981).

Levi, Jean. “Sima Qian, Han Wudi et L’Éternité” in Jean Pierre Diény (Hg.). Hommage à Kwong Hing Foon. Études d’Histoire Culturelle de la Chine, Paris: Institut des Hautes Études Chinoises (1995).

Li Changzhi. Sima Qian zhi renge yu fengge (Personality and style of Sima Qian), Beijing: Sanlian (1984).

Lin Weichun. "Guanyu Qu Yuan yu Chu wang de xingshi ji qita" in Xueshu yanjiu 2:108-109 (1983).

Lu Kanru 陸侃如. Qu Yuan 屈原, Shanghai: Yadong (1923).

Mizusawa Toshidada 水澤利忠. Takikawa Kametaro 瀧川資言. Shiki kaichu kosho koho 史記曾注考證附校補. reprint, Shanghai: Guji (1986).

Okamura Shigeru 岡村繁. “Soji to Kutsu Gen - hi-ro to sakusha to no bunri ni tsuite 楚辭と屈原/ヒロと作者との分離について” (The Songs of Chu and Qu Yuan: The destinction between hero and author) in Nihon Chugaku gakukai ho 日本中國學會報 18 (1966), p.86-101.

Schwarz, Ernst-Josef. Zur Problematik der Qu Yuan Forschung, unpublizierte Dissertation. Berlin: Humboldt Universität (1965).

Tang Bingzheng 汤炳正. "Lun Shiji Qu Jia he zhuan 论《史记》屈贾合传 (Über die gemeinsame Biographie von Qu [Yuan] und [Jia Yi] in den Aufzeichnungen des Historikers) in Qu fu xin tan 屈赋新探, Jinan: Jilu (1984), p. 139-176.

Tang Bingzheng 汤炳正. "Zuotu yu dengtu 左徒于登徒” in Zhonghua wenshi luncong 中华文史论丛 3: (1981).

Tang Bingzheng 湯炳正. "Qu Yuan liezhuan li gan 《屈原列傳》理感," Qu fu xin tan 屈賦新探, Jinan: Ji Lu (1984).

Tang Jiahong. "Chu yu San Miao bing bu tong yuan" in JHLT 11:74-78 (1982).

Wang Jinhou 王锦厚. “Qu Yuan yanjiu de qishi 屈原研究的启示,” Guo Moruo xueshu lunbian 郭沫若学术论辩, Chengdu: Chengdu chubanshe (1990).

Wu Yufang. "Qu Yuan bu shi zisha de" in JHLT 10:72-74 (1990).

Wu Yufang. "Qu Yuan zhiye kao" in JHLT 11:79-81 (1982).

Xu Songying. "Qu Yuan zhuangzuo xinli jizhi tanwei - jianping `Qu Yuan fouding lun' zhi wu ju" in Beifang luncong 2:42-46 (1990).

Ye Chenhui 叶晨晖. “<<Qu Yuan liezhuan>> xunshu maodun zhi dangyi 屈原列传叙述矛盾之刍 议,” Nanjing Shida xuebao 南京师大学报 1:107-110 (1987).

Yi Zhongjian. "<<Qu Yuan liezhuan>> nanju shi shi" in Beifang Shifan daxue xuebao 1:93 (1982).

Zhang Zhongliang. "Ye shi <<Qu Yuan liezhuan>> de liangge nan ju" in Beifang Shifan daxue xuebao 2:58 (1983).

Zhong Wen. "Qu Yuan yanjiu lunwen zhaibian" in Hubei shifan xueyuan xuebao 3:24-29,16 (1988).

Zhu Bilian. "Bu you Qu Yuan, ji jian <<Li sao>>?" in JHLT 1:80-86,26 (1989).
 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig