Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Rhyme and Phonetics:
 
 

 

 


   


Barnard, Noel. “Rhyme and Metre in the Ch'u Silk Manuscript Text”, Papers on Far Eastern History, 4: 73-113 (1971) (also abridged version in The Ch'u Silk Manuscript, 1973).

Cha Pingqiu 查屏球. "Wenxue de chanshi yu chanshi de wenxue-guanyu Wang Yi 'Chuci zhangju' yunti zhuwen de kaolun 文学的阐释与阐释的文学 - 关于王逸《楚辞章句》韵体注文的考论", in Wenxue Pinglun 文学评论 Vol. 2 (2008).

Erkes, Eduard. "Die Sprache des alten Ch'u." T'oung Pao 27:1-11 (also Artibus Asiae V. 1935: 297 n.p).

Graham, A.C. “The Prosody of the Sao Poems in the Ch’u Tz’u”, AM, NS 10 (1963).

Jiang Liangfu 姜亮夫. “Zhi Xuan <<Chu ci yin>> ba” 智鶱《楚辞音》跋 in Zhongguo shehui kexue 中国社会科学 1:163-172 (1980).

Jin, Yongruo. "Jijin zouya - cong dong-Zhoun lieguo jinwen Yunwen lice yayan de cuncai", Yuwen yanjiu zengkan, 78-82 (1999?).

Lee Chunchih [=Li CunZhi]. Qin-Han jiandu boshu zhi yinyunxue yanjiu, Ph.D. Diss., Taiwan Daxue (1995), (contains useful lists of rhymed passages in the Shuihudi, Mawangdui, Zhangjiashan and Fenghuangshan bamboo slips)

Li Yumin. "Chu fangyan chutan", Shandong Daxue Xuebao (2) (1986).

Liao Xudong. 廖序东, Chuci yufa yanjiu 楚辞语法研究 Beijing: Yuwen chubanshe (1995).

Lin, William C. “Rhymes in the Ch’u-tz’u and a preliminary study of Archaic Ch’u Phonetics”. Paper presented at the Symposium on Chinese Linguistics, July 14-16 (1977).

Liu Baojun. "Dongbu guixiang de shidai he diyu tedian yu shanggu Chu fangyin", Zhongnan Minzuxueyuan Xuebao 44(5): 79-86 (1990).

Liu Zhicheng. "Chu fangyan kao lue", Yuyan yanjiu, zengkan (1991).

Pei Puxian. "«Shijing» bijiao yanjiu: «Chuci» pian", Zhongwai Wenxue 8 (8): p. 28-54 (1980).

Peng Dan. "Ping '«Shi» you Chusheng' shuo", Jiang-Han Luntan (2): p. 54-59 (1981).

Sarostin, Sergej A.. "Rekonstrukcija drevnekitajskoj fonologicheskoj sistemy", Moskva: Nauka (1989).

Wang Li 王力. "Chuci yundu" 楚辭韻讀, Wang Li wen ji 王力文集, Jinan: Shandong jiaoyu (1986).

Wang Xian 王显. Lun Li sao deng pian de yongyun ho yunli, jian lun qi zuozhe 论《离骚》等篇的用韵 和韵例、兼论其作者” in Zhongguo yuwen 中国语文 1:42-51 (1984).

Wang Xian 王显· “Qu fu de yunli yunshi 屈赋的韵 例韵式” in Yuyan yanjiu 语言研究 1:43-66 (1984).

Wu Chonghou. "'Chusheng' chutan", Zhongnan Minzu Xueyuan Xuebao 40(6): p. 55-60 (1990).

Yu Suisheng. "'Chusheng' chutan", Xinan Shifan Daxue Xuebao (1): p. 108-114 (1995), reprinted in: Fuyin Baokan Ziliao (1995) 11: 48-54.

Yu Suisheng. "Liang-Zhou jinwen yunwen he xian-Qin 'Chu-yin'", Xinan Shifan Daxue Xuebao (2): 105-109 (1993).

Zhang Chongchen. "Chuci Qi-Lu fangyan zhenggu", Lanzhou Daxue Xuebao 18(1): p. 122-126 (1990), reprinted in: Chuci wenhua tanwei, Beijing: Xinhua (1993), p. 139-148. 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig