Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Reviews
 
 

 

 


   


Arata, Kochi. "Zui jin Riben de Qu Yuan ji Chuci yanjiu guanjian 最近日本的屈原及楚辞研究观点" in Fudan daxue Xuebao 复旦大学学报 2:94-98 (1993).

Hartman, Charles. “Images of Allegory: A Review Article,” Early China 14:183-200 (1989).

Hartman, Charles. "Review of Three Elegies of Ch’u. An Introduction to the Traditional Interpretation of the Ch'u Tz'u", by Geoffrey R. Waters in CLEAR 10.1&2:167-175 (1988).

Hawkes, David. "Review of A Madman of Ch'u: The Myth of Loyality and Dissent", by Laurence Schneider in CLEAR 4.2:245-247 (1982).

Hervouet, Yves. “David Hawkes, Ch’u Tz’u. The Songs of the South. An Ancient Chinese Anthology” in T’oung Pao 47 (1959), p.84.

Fang Ming 方銘. ”'Riben Chuci yanjiu lun gang' yu riben Chuci xueshi de yanjiu 《日本楚辭研究論綱》與日本楚辭學史的研究“, in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:17-23 (2007).

Idema, Wilt. "Review of 'Pauline Yu, The Reading of Imagery in the Chinese Poetic Tradition'” in TP 75:289-293 (1989).

Ishikawa, Misao 石川三佐男. "Riben xuezhe suo jian zhi 'Chici yu wenku' 日本學者所見之 《楚辭學文庫》", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:6-16 (2007).

Pease, Jonathan. "Review of Three Elegies of Ch’u. An Introduction to the Traditional Interpretation of the Ch'u Tz'u", by Geoffrey R. Waters in Journal of the American Oriental Society 107.3: 493-496 (1987).

Shadick, Harold. “Ch’u Tz’u. The Songs of the South. An Ancient Chinese Anthology by David Hawkes,” in Journal of Asian Studies 19:77-79 (1959).

Tan Jiajian u. Zheng Junhua. "Ke gui de tansuo - Xiao Bing Chuci yanjiu shiping" in Shehui kexue zhanxian 3:323-325 (1984).

Tan Youxue 谭优学. "''Chuci xinzhu' daolun' zhiyi 《 〈楚辞新注〉 导论》质疑", in Zhonghua wenshi luncong 中华文史论丛 2:221-232 (1979).

Zhou Jianzhong 周建忠. Chuci lungao 楚辞论稿, Zhengzhou: Zhongzhou guji (1994) (contains a critical review of CC studies 1990,91).
 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig