Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Literature on Chu related to the Songs of Chu

 

 

 


   


Blakely, Barry. “King, Clan and Courtier in Ancient Ch’u” in AM 3.5.2: p. 1-39 (1992).

Chen Shihui 陳世輝. "Zu Chu wen 詛楚文 (The Chu oath)", Gu wenzi yanjiu 古文字研究”, 12:397-406 (1985).

Jingmengshi Bowuguan 荊門市博物館 (ed.). "Guodian Chumu zhujian 郭店楚墓竹簡", Beijing: Wenwu (1998).

Karlgren, Bernhard. "Huai und Han", in BMFEA (1941).

Li Ling 李零. “Chuguo zu yuan, shixi de wenzixue zhengming 楚国族源,世系的文字学证明", in WW 2:47-54 (1991).

Li Ling 李零. “Formulaic Structure of Chu Divinatory Bamboo Slips” (trsl. W. Boltz), Early China 15:71-86 (1990).

Metelmann, Carsten. Geschichte und Kultur des Staates Chu im Lichte neuer Forschung (unpublished master thesis), München (1993).

Thatcher, Melvin P.. "A Structural Comparison of the Central Governments of Ch'u, Ch'i and Chin" in MS 33:140-161 (1977/78).

Wu Yongzhang 吴永章. ”Chu guan kao 楚官考", in Zhonghua wenshi luncong 中华文史论丛 2 (1982).

Xiong Liangzhi 熊良智. Chuci wenhua yanjiu 楚辞文化研究, Chengdu: Ba Shu (2002).

Zhang Zhengming 张正明. “Yu Zi zhexue - guanyu Chuguo zaoqi Daojia de zhuanshuo 鬻子哲学—关于楚国早期道家的传说" in Chu wenhua shi 楚文化史", Shanghai: Renmin (1987). 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig