Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Wang Yi and his Commentary

 

 

 


   


Bai Ma 白马. „Huichao de jiqiao – geng xin de jiqiao – Wang Yi yu bei rending yi shichuan de Liu An de ‚Lisao chuan’ 回潮的技巧-更新的技巧 - 王逸与被认定已失传的刘安的〈离骚传〉“, in: Zhongguo xueshu 中國學術 25:133-157 (2009).

Cha Pingqiu 查屏球. "Wenxue de chanshi yu chanshi de wenxue-guanyu Wang Yi 'Chuci zhangju' yunti zhuwen de kaolun 文学的阐释与阐释的文学 - 关于王逸《楚辞章句》韵体注文的考论", in Wenxue Pinglun 文学评论 Vol. 2 (2008).

Hu Guangwei 胡光煒. "Chuci Guo zhu yi zheng 楚辭郭注義徵” in Tushu yuekan 圖書月刊 1. 7-8:1-21 (1941).

Jiang Tianshu 蒋天枢. "Hou Hanshu Wang Yi zhuan kaoshi 後汉书王逸传考释" in Zhongguo lishi wenxian yanjiu jikan 中国历史文献研究集刊 2:105-115 (1982).

Jiang Tianshu 蒋天枢. “Lun Chuci zhangju 论楚辞章句", Chuci lunwen ji 楚辞论文集. Xi'an: Shaanxi renmin (1982).

Kominami Ichiro 小南 一郎. “O I «Soji shoku» omegute - Kandai shoku no gaku no i sokumon 王逸「楚辭章句」をめぐって - 漢代章句の學の一側面 - " (Wang Yis “Chuci-Zhangju”, an aspect of Han Dynasty Zhangjuxue) in Toho Gakuho 東方學報 (Journal of Oriental Studies) 63:61-115 (1991).

Kominami Ichiro 小南 一郎. "Wang Yi «Chuci zhang ju» zai Han dai «Chuci» zhu shi shang de diwei" in Guji zhengli yu yanjiu 6:277-285 (1994??)

Li Daming 李大明. "Liang Han «Chu ci» xunjie yishuo kao 两汉《楚辞》训解佚说考 " in Guizhou jiaoyu xueyuan xuebao 贵州教育学院学报 2:7-12,17 (1990), reprint Fuyin baokan ziliao 复印报刊资料 J2, 12:53-59 (1990).

Li Daming 李大明. "Liang Han «Chu ci» xunjie yishuo kao 两汉《楚辞》训解佚说考 " in Guizhou jiaoyu xueyuan xuebao 贵州教育学院学报 2:7-12,17 (1990)

Li Daming 李大明. "Lun Wang Yi dui pingjia Qu Yuan bu zhengque guanjian de piping 论王逸对评价屈原不正确关点的批评", Sichuan shifandaxue xuebao 四川师范大学学报 4:22-28, 82 (1985).

Li Daming 李大明. "Wang Yi shengping shiji kaolue 王逸生平事迹考略", Zhongguo Qu Yuan xuehui 中国屈原学会 (ed.) Chu ci yanjiu 楚辞研究, Jinan: Jilu (1988).

Lin Weichun 林维春. “'Chu ci zhangju' xuwen zuozhe wenti kaobian 《楚辞章句》序文作者问题考辩", Zhongguo Qu Yuan xuehui 中国屈原学会 (ed.) Chu ci yanjiu 楚辞研究, Jinan: Jilu (1988).

Lin Weichun 林维春. “Shilun «Chuci zhangju» xuwen de zuozhe wenti 《式论《楚辞章句》序文的作者问题", Jinan xuebao 暨南学报 2:47-56.62 (1986).

Liu Li 刘利. “Du Wang Yi «Chuci zhangju» 读王逸楚辞章句", Xuzhou shifan xueyuan xuebao 徐州师范学院学报 3:120-126 (1987).

Li Kanru 陸侃如. "Ji Wang Yi ji qi zi Yan Shou 記王逸及其子延壽", Wenxun 文迅 8.3:455-456 (1948).

Miyano Naoya 宮野 直也 “O Itsu «Soji shoku» no chushaku taito ni tsuite” 王逸《楚辭章句》の注釋態度について" (Wang Yi's attitude in Chuci zhangju) in Nihon chugaku gakkaiho 財団法人学会誌刊行センター 39:84-97 (1987).

Schimmelpfennig, Michael. Qu Yuans Weg vom ‘wahren Menschen’ zum wirklichen Dichter: Der Han-zeitliche Kommentar von Wang Yi zum “Lisao” und den Liedern von Chu, unpubl. PhD dissertation, Heidelberg (1999).

Takeji Sadao 竹治貞夫 “O Itsu no Soji 王逸の楚辭" in Takeji Sadao 竹治貞夫. Soji kenkyu 楚辭研究, Tokio: Kazama (1978).

Xu Jie 许结. "Lun Wang Yi Chuci xue de shidai xinyi 论王逸楚辞学时代新义", Jiang Han luntan 江汉论坛 3:42-46 (1991).

Xu Zibin 徐子濱. Qu Yuan xing yi Wang Yi shuo kaobian 屈原行義王逸說考辨", unpublished dissertation. Hongkong, Hongkong University, 1994.

Yan Kejun 嚴可均. Quan Shanggu Sandai Qin Han Sanguo Liuchao wen 全上古三代秦漢三國六朝文", in Yang Jialuo 揚嘉駱 (ed.). Zhongguo xueshu mingzhu 中國學述名藷, Taibei: Shijie (1962).

You Guo’en 游國恩. “Wang Yi Chuci zhangju 王逸楚辞章句", in "Chuci jianglu 楚辞講錄", Wenshi 文史 1:129-150 (1962).

Zhang Pu 張溥. “Han Wei Liuchao baisan mingjia ji 漢魏六朝百三明家集", in Yang Jialuo 揚嘉駱 (ed.). Zhongguo xueshu mingzhu 中國學述名藷 Vol. 17, Taibei: Shijie (1962).

Zhang Zhenglang 張政烺. "Wang Yi Ji yaqian kaozheng 王逸集牙籤考証", Lishi yuyan yanjiusuo jikan 歷史語言研究所集刊 14:243-248 (1949). 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig