Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Archaeology, Divination, Shamanism and the Songs of Chu
 
 

 

 


   


Boileau, Gilles. "Wu and shaman", in Bulletin of SOAS, 65/2: 350-378 (2002).

Chen Tongsheng 陈桐生. "Ershi shiji kaogu wenxian yu Chuci yanjiu 二十世级考古文献与楚辞研究,” Wenxian 文献 1:168-182 (1998).

Gu Jiuxing 顧久幸. "Chuci yu churen de zhanbu shu 楚辭與楚人的占卜術“, in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 10:24-31 (2007).

Tang Zhangping 汤漳平. Chu tu wenxian yu Chuci jiuge 出土文献与楚辞九歌, Beijing: Shehui kexue chubanshe (2004).

Li Qian 李倩. Chuci, Han Fu zhi wuji wufa zongtan 楚辭,漢賦之巫技巫法總探", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 9:294-315 (2007).

Liao Qun 廖群. ”Chu tu wenwu yu quyuan chuangzuo de rending 出土文物與屈原創作的認定", in Zhongguo Chuci xue 中國楚辭學 8:70-84 (2007).

Tang Zhangping 汤漳平. “Cong Jiangling Chu mu zhujian kan 《Chuci-Jiuge》从江陵楚墓竹简看《楚辞•九歌》, Zhongguo gudian wenxue luncong 中国古典文学论丛, Zhongguo Qu Yuan xuehui (ed.) 中国屈原学会编 , Jinan: Ji Lu shushe (1988). 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig