Michael Schimmelpfennig (University of Erlangen-Nuremberg)
白馬
(埃爾蘭根—紐倫堡大學)
>

Chuci Bibliography   楚辭圖書目錄

Major Editions and Collections:
 
 

 

 


   Major collections:

Chuci wenxian jicheng 楚辭文獻集成, 30 vols., Wu Ping 吳平 , Hui Daqiang 回達強 eds., Yangzhou: Guangling shushe (2008).

Chuci yaoji xuankan 楚辭要籍選刊, 19 vols., Publishing Commission of the Wenqingge Publishing house 文清閣編委員會編 (eds.), Beijing: Beijing Yanshan chubanshe (2008).


Editions:

Chuci jijiao jishi 楚辞集校集释, 2 Vol., Cui Fuzhang 崔富章, Li Daming 李大明 (ed.).Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe, 2002. (Chucixue wenku 1 楚辞学文库,第一卷,上,下,Cui Fuzhang 崔富章 (ed.) ) note: useful but containing mistakes, only to be used in combination with the earliest editions of the various commentaries reproduced therein.)

Chuci zhangju
楚辭章句 , Wang Yi 王逸. (ed. & commentator). Ming, Zhengde jian (1506-1521) keben 明,正德間刻本 (earliest existing edition of 1507), München: Bayerische Staatsbibliothek.

Chuci zhangju  楚辭章句, Wang Yi 王逸. (ed. & commentator) Ming, Longqing jian (1567-1572) keben 明,隆慶間刻本. München: Bayerische Staatsbibliothek.

Chuci zhangju 楚辭章句, Wang Yi 王逸. (ed. & commentator) in Yang Jialuo 揚嘉駱 (ed). Zhongguo xueshu mingzhu  中國學述名藷 vol.113, Taibei: Shijie shuju (1963).

Chuci buzhu 楚辭補注, Hong Xingzu 洪興祖 (sub-commentary) in Takeji Sadao 竹治貞夫 (ed.). Soji Sakuin: Soji hochu 楚辭所引: 楚辭補注, Kyoto: Chubun Shupansha (1971).

Chuci buzhu 楚辭補注, Hong Xingzu 洪興祖 (sub-commentary). Beijing: Zhonghua (20021983).

Chuci jizhu 楚辭集注, Zhu Xi 朱熹 (ed. & commentator) in Yan Yiping 嚴一萍 (ed.) Guyi congshu 古逸叢書 contained in Baibu congshu 百部叢書 75.4. Taibei: Yiwen (1965).

Chuci jizhu 楚辭集注, Zhu Xi 朱熹 (ed. & commentator) Jiang Lifu 姜立甫 (additions), Shanghai: Shanghai guji chubanshe (2001).

Chuci yin 《楚辭音》, Zhi Xuan 智鶱 in Huang Yongwu 黃永武 (ed.). Dunhuang baozang 敦煌寶藏. Seoul: Eulyoo (1986).

Cui Fuzhang 催复章. "Chuci banben yuanliu kaosuo" 楚辞板本源流考索. Zhejiang Xuekan 浙江学刊 1:120-125 (1987).

Kyushubon Monzen shuchu zankan 舊鈔本文選集注殘卷 (fragments of an old manuscript edition of the Wen xuan jizhu), Kyoto teikoku daigaku bungakubu keiin kyoshobon 舊都帝國大學部景印舊鈔本, 3-9. Kyoto (1934-41).

Huang Linggeng 黃靈庚. Chuci zhangju shu zheng 楚辭章局疏證, Beijing: Zhonghua shuju (2007).

Liu chen zhu Wenxuan 六臣注文選, Li Shan 李善 (ed.), 3 vol. reprint. Beijing: Zhonghua (1987). 
                       • impressum  • feedback  • guestbook  • home  
 
© 2005 by Michael Schimmelpfennig